هر لحظه مرا قید دگر می‌باید – قدسی مشهدی

هر لحظه مرا قید دگر می‌باید
این مرغ اسیر، بسته پر می‌باید
من حسرت پرواز ندارم قدسی
بالی ز دلم شکسته‌تر می‌باید
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.