هر فعل که از تو در شمارست، ببین – قدسی مشهدی

هر فعل که از تو در شمارست، ببین
گردون به تلافی‌اش سوارست، ببین
دادند به دست چپ عنان راکب را
با راست‌روان چه اختیارست، ببین
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.