هر روز دلم به زير باري دگر است حافظ

 هر روز دلم به زير باري دگر است حافظ

:: ADVERTISEMENTS ::
shares