هر روز دلم به زير باري دگر است حافظ

 هر روز دلم به زير باري دگر است حافظ

shares