هر روز دلم به زير باري دگر است حافظ

 هر روز دلم به زير باري دگر است حافظ

Hits: 88

:: ADVERTISEMENTS ::
shares