هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد حافظ

 هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد حافظ

shares