هر دل که اسیر محنت اوست خوشست – حکیم عمر خیام

هر دل که اسیر محنت اوست خوشست
هر سر که غبار سر آن کوست خوشست
از دوست بناوک غم آزرده مشو
خوش باش که هر چه آید از دوست خوشست
چی د ده د عشق اسیر دي هغه زړونه دې خوښیږي
هغه سر چاته رسیږي چې د ده په نوم پاییږي
که له دوسته در رسیږي د غم غشي زهیر نه سې
پر دوو سترګو یې منظور که چې له دوسته در رسیږي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.