هر بـــرگِ گُلِ این بــاغ آیینهء جانی هست حیدری وجودی

 هر بـــرگِ گُلِ این بــاغ آیینهء جانی هست حیدری وجودی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares