هر بـــرگِ گُلِ این بــاغ آیینهء جانی هست حیدری وجودی

 هر بـــرگِ گُلِ این بــاغ آیینهء جانی هست حیدری وجودی

shares