هرچند تو را عذاب می‌افزاید – قدسی مشهدی

هرچند تو را عذاب می‌افزاید
میلت به سوی شراب می‌افزاید
عصیان تو، از دامن تر، روز به روز
چون وزن نمد در آب می‌افزاید
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.