هرچند بهر گوشه هزار افسونست – مشتاق اصفهانی

هرچند بهر گوشه هزار افسونست
حرفی ز حدیث عشق کی بیرونست
در کوه همین قصه فرهاد بود
در دشت همین حکایت مجنونست
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.