هرصبح بروی پنجره آغــاز میشـوی – عزیزه عنایت

هرصبح بروی پنجره آغــاز میشـوی
چون گل به پیش دیدۀ من باز میشـوی
دخت شفق زمهــر تــو بــالنده میشـود
با هرچه بود وهست تو دمسازمیشوی
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.