هراس از زوزۀ باد است امشب – عزیزه عنایت

هراس از زوزۀ باد است امشب
فضای وحشت ایجاد است امشب
مــگـــر دارد فــلک میــل حــوادث ؟
که مرغ شب به فریاد است امشب

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares