نی نی هرگز هرگز

نی نی هرگز هرگز
نی، نی، هرگز، هرگز
زهر شود جام می، که بی من نوش کنم
بشکند دستم اگر، کسی در آغوش کنم
نبری گمان که من، ترا فراموش کنم
نی، نی، هرگز، هرگز
مهر تو دارم بدل، تا دم مردن بتا
يگانه عشقم تويی، به عهدت وفا نما
در ره عشقت زمن، هرگز نبينی خطا
نی، نی، هرگز، هرگز
عشق تو اندر دلم، باشد هوايت بسر
ميشود هر روز و شب، آرزويم بيشتر ( بيثمر )
کی ميدهم قلب خود، جز تو به يار دگر
نی، نی، هرگز، هرگز
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.