نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظر ها – مدخلی بر بیدل – محمد میرویس غیاثی

نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظر ها
ای سیل دل و برق نظر این چه خرام است
شرح:
اینجا دیگر از بی صبری و تاقت فرسایی بحران و گرفتاری ها صحبت میشود. در عین حال بیان میدارد که این گرفتاری بحدی رسیده است که برای مردم عادی شده است و مردم از دیدن این صحنه ها حیرت نمیکنند. یعنی صبر بیدل سر آمد، چون میتواند این حالت فلاکت را درک کند. ولی مردم از این حالت در حیرت نیستند، چون به آن عادت کرده اند.
شما اگر کشوری را که نیم قرن در جنگ و انارشیزم بسر برده باشد، با یک کشور که در امنیت و رفاه بسر می برد مقایسه کنید؛ حالت هایی که در آنکشور جنگ زده بوقوع می پیوندد مردم در جاهای آرام و با امن توان شنیدن ودیدن آنرا هم ندارند، حال اینکه در خود آن کشور ها برای مردم امر عادی بحساب می آید. همین بهترین ترجمان و بیان این ادعای بیدل است. والله اعلم
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.