نیایش حیدری وجودی

نیایش
یارب بنــــــــــور سبــــــز قرآن
به سر سینه محبوب سبحـــــان
بصدق حضرت صــــدیق اکبــــر
بعدل عمر و فـــــاروق و فرقان
به انوار حیای چشــــم عثمــــان
به عشق لایزال شــــاه مـــردان
به زخم سینــــــه وغــــــم پیمبر
سرو سرخیل و سردار شهیدان
به فرزنـــــدان دلبند محمـــــــــد
علی مرتضــی را نور چشمــــان
امام جان فــــدای دشــــت کربت
حسین آن پاسدار دیـن و ایمــان
رخی کو بوسه گاه مصطفی بود
بزیرخاک و خون گردید پنهــان
بپـــــــاس آل و اولاد محمـــــــد
شب تاریک ما را روزگــــــردان
نجم العرفا حيدري وجودي
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares