نگاه مخفی – عزیزه عنایت

نگاه مخفی
هوای گلشـن توصبح قصه پـردازاسـت
نگـاه مخفی تـو نغمـۀ ســرآغــازاـست
زسـوز سینۀ دل رنگ عاشقان دانست
کـه دود نقـش نفس آتشین وغماز است
بخـلـوتی کـه نخفته سـت صبـروبیتـابی
کجــا تـلاش حقیقت وفتنه دمســازاست
مباد گلشنت ازدرد عشق زرد و خـزان
که هرگلی چمنت دلبروطرب سازاست
به پـای گل زنشستن مگــو که معــذورم
که سایــه بــان محبت گلاب همرازاست
“عزیزه”عشق بؤد رنگ وبوی این گیتی
که دل مــدام پی این هــدف بپـروازاست
عزیزه عنایت 2018/3/1
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.