ني قصه آن شمع چگل بتوان گفت حافظ

 ني قصه آن شمع چگل بتوان گفت حافظ

shares