ني دولت دنيا به ستم مي ارزد حافظ

 ني دولت دنيا به ستم مي ارزد حافظ

shares