ني دولت دنيا به ستم مي ارزد حافظ

 ني دولت دنيا به ستم مي ارزد حافظ

:: ADVERTISEMENTS ::
shares