نوید ِ عرف سید همایون شاه عالمی

نوید ِ عرف
نشان برق ِ نگـــــــــاهش به قلب ِ زار رسید
عـــــــــــــــنان عقل بلغزید و در کنار رسید
کمــــــــــان عشق که تیری بسوی دل بِفِگند
روان ِ هــــــــوش چه بیرون ز اختیار رسید
به فال ِ وصل همه قـــــــرعه در حیات زدم
جمال حسن چو انظــــار ِ نو بهـــــــار رسید
پریش ِ نیش ِ مردم بی کیش هم همیش مباش
ز کیش ِ حق سر ِ منصــــور پای ِ دار رسید
زند کنایه به گــــــــــوشم زبانِ زاهد ِ خشک
کند حــــــساب تَکـــــــــلف خزانه دار رسید
خوشا ز عشق زدم شرط با خـــــــزانۀ زهـد
بیا که دانه یی کمـــــــــسایی در قمار رسـید
نوای گرم ز آهنگ من جهـــــــــان بگرفـت
صـــــــــدای محتسب شهر همچو نار رسـید
دبیر ِ عشق به تقـــــــــــدیر من نوشت امـید
کویر ِ دل ز قدومش چو سبزه زار رســــید
صــــــــــــــفای عشق به انوار آشنایم کــرد
بقـــــــــــای ِ نور ز خورشید ِ پایدار رســید
امید عشق (همایون) فضــــای دل بگرفــت
نوید ِ عرف ز احسان و لطـــف یار رســید
*****
25 سپتمبر 2012 م
کابل، افغانستان
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.