نوید عید سید همایون شاه عالمی

نوید عید
آمد نوید ِ عید و مه ِ نو جوانه زد
نور و فروغ عشق به گیتی کرانه زد
دیگر هراس ِ محتسبم نیست دوستان
آهنگ ِ لطف ِ یار بگوشم نشانه زد
جانان که برق داد به ابری ز رحمتش
در لاله های دشت جنون آب و دانه زد
خوان عروج فیض بگیتی چو پهن کرد
در ماورای عشق سَمَک را بهانه زد
از آسمان عرش فرو ریخت بحر علم
تا در زمین ِ عشق وفا آشیانه زد
عالم بشور و شوق فتاد از نهاد عشق
از شرق تا به غرب رهی در میانه زد
لبهای خشک و معدهء خالی به عشق یار
آتش ز شوق ِ مهر به دل ها زبانه زد
دست ِ سخای مردم مستغنی باز شد
پای ِ قیود ِ لطف که دست ِ زمانه زد
همچون گدا بیا و دو دستت بلند کن
زآن رو که دزد عشق متاع ِ خزانه زد
عید ِ سعید ِ فطر مبارک به دوستان
کآن یار مهربان ندا عاشقانه زد
نازم صدای ِ قلب (همایون) ِ عشقباز
زلف سخن به شعر ترش همچو شانه زد
*****
19 سپتمبر 2008
وزیر اکبر خان مینه، کابل، افغانستان
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.