نور سید همایون شاه عالمی

نور
رنگین مناظر است ببین در جهان ِ نور
موج ِ بساط ِ گیتی شده داستان ِ نور
از نور ِ آفتاب جهان ِ حیات رُست
بنگر کمان رستم ِ رنگین کمان ِ نور
در تنگنای ِ ظلمت ِ تاریک ِ زندگی
دانی چه کیمیا ست امید ِ نشان ِ نور
تن گور گشته نفس کند سلطنت بزور
تا روح ِ پاک میکشد آن کاروان نور
اوج ِ کدورت است به روز خسوف ما
عطر ِ محبت است ببین در میان نور
گویند در ازل که ملایک ز نور گشت
دل پاک کن به رهبری ِ زرفشان نور
ظلمت جهالت است بیا در فروغ ِ علم
کم کن به چرخ کوژ دگر امتحان نور
بی سیم و زر فتاده درین انزوا منم
در راه ِ پاک عشق شدم زر فشان نور
در لابلای نور که اشیاست همچو گل
هر چشم روشن آمده در گلستان ِ نور
باز آر نور حق که (همایون) شوی بیا
گلچین بچین گل همه از باغبان ِ نور
*****
16 جون 2008
وزیر اکبر خان مینه – کابل، افغانستان
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.