نور امید – عزیزه عنایت

نور امید
شـب پـائیز وبــاد وبـاران است
شاخـه دردست باد لـرزان است
مـیـفـتــد بــرگـهـا زنخــل کهــن
برگی گم کـرده ره حیران است
مـیـدود هــرســوتــا پـنـاه جـویـد
راه بــاریـک وتـاروپیچـان است
میـگــریــزد زظلمـت شــب تــار
ازفتیـدن بدام غـم هــراسان است
بنگــرد هــرکـه بـرنجـات خودش
سخـت درمـانـده وپـریشـان اسـت
محمـل اشــک تــر زچشمــانـــش
راه میجــویـــد وشـتــابــان اســت
تــا بــــرد آه وســوز نــالــه ی او
بـه حـریـم کـه رسم پـرسان است
ازبــرای شـکســت غــم هــایــش
چشــم امیــد او بـه یــزدان اسـت
نــــوراجــــابـــتی دعـــا بــیــنــد
کـه سمـا روشـن وفـروزان است
مهـتــاب وسـتــــاره درنـظـــرش
زیــرابــرحــریــر پنهــان اســت
رخـــت بـسـتـه غـبــارانــدوهــی
نه دگـر هـای هـوی طوفان است
همه جــاهمچـوروزروشن وپاک
بـوی خـوش ازشمیم بـاران است
میشــود بــاورش بــه حکـم قضا
که چسان رنج وغـم بپـایان است
مــده ازکـف عزیزه نــورامـیــد
کـه چــراغ رهــت بـدوران است
عزیزه عنایت2017/11/12

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.