نوروز برنگاشت به صحرا به مشک و می – منوچهری دامغانی

نوروز برنگاشت به صحرا به مشک و می
تــــمـــثــــالـــهـــای عــــزه و تــــصــــویـــرهـــای مـــی
بـستـان بـسان بـادیه گشته ست پـرنگار
از ســـنـــبـــلـــش قـــبـــیــلـــه و از ارغـــوانــش حـــی
صد کارگاه شـشـتـرکرده سـت بـاغ لاش
صـــد کـــارگـــاه تـــبـــت کـــرده ســـت دشـــت طـــی
طـاوس مـیان بـاغ دمـان و کـشـی کـنـان
چــنـگـش چـو بــرگ سـوسـن و پــایـش چـو بــرگ نـی
بــالـش بــســان دامـن دیـبــای زربــفــت
دمـــش پـــر از هـــلـــال و جـــنـــاحـــش پـــر از جـــدی
ویـن هـدهـد بـدیـع، دریـن مـوسـم ربـیـع
بــــرجــــاســــوار تــــاجــــی بــــر ســــر نــــهـــاده وی
بـرجـاس او بـه سـربـر، گـه بـاز و گه فـراز
چــون خــادمــی کــه ســجــده بــرد پــیــش شــاه ری
قـمـری هـزار نـوحـه کـنـد بــر سـر چـنـار
چـــون اهــل شــیــعــه بـــر ســـر اصــحـــاب نــیــنــوی
مـرغ انـدر آبـگـیـر و بـر او قـطـره هـای آب
چــون چــهـره نـشــســتــه بــر او قــطــره هـای خــوی
از قـهقـهه قـنـینـه چـو مـی زو فـروکـنـی
کـــبـــک دری بـــخـــنــدد، شـــبـــگــیــر تـــا ضـــحـــی
چـون سـبـزه بـهـار بـود بـانـگ عـنـدلـیـب
چـــون بـــنـــد شـــهـــریـــار بـــود صـــوت طـــیــطـــوی
بـلـبـل بـه زخـمـه گـیرد نی بـر سـر چـنار
چـــون خـــواجـــه خـــطــیــر بـــرد دســت را بـــه مــی
پــیـروز بــخـت مـهـتــر کـهـتــر نـواز نـیـک
مـــخـــدوم اهــل مـــشـــرق کـــلـــثـــوم بـــن حـــیــی
فـرخ فـری کـه بـر سـرش از ماه و آفـتـاب
چــتــرســت، چــون دو بــال هـمـای خــجــســتــه فـی
مـعــروف گـشــتــه از کـف او خــانـدان او
چـــون از ســـخـــای حـــاتـــم طـــی، خـــانــدان طـــی
هـنـگـام هـمـت وی و هـنـگـام جــود وی
شی ء است همچو لا شی ء و لاشی ء همچو شی ء
دور از فـجـور و فـسـق و بـری از ریـا و زور
شــســـتـــه رســوم زرق و نــبـــشــتـــه دو نــیــم وی
بــا نـظـم ابـن رومـی و بـا نـثـر اصـمـعـی
بـــا شـــرح ابـــن جـــنـــی و بـــا نـــحـــو ســـیـــبـــوی
بــا نـکـتــه مـغـنـی و بــا دانـش مـطــیـع
بـــــا خـــــاطـــــر مــــبـــــر و اغـــــراق نــــفــــطـــــوی
بــا خـط ابـن مـقـلـه و بـا حـکـمـت زهـیـر
بـــا حـــفـــظ ابـــن مــعـــتـــز و بـــا صـــحـــبـــت ابـــی
ابــر هـزبــرگـون و تــمـاسـیـح پــیـل خـور
بــا دســت اوســت، یـعــنـی شــمـشــیـر اوســت، ای
جـز بـوی خـلق او نشـناسـد سـموم تـیر
جــــز تــــف خــــشــــم او نــــبــــرد زمــــهــــریــــر دی
آن ســیـدی کـه بــا دو کـف درفـشــان او
بــــاشـــد خــــلـــیـــج رومـــی انـــدک تــــر از دوخـــی
آنـجــایـگـاه کـانـجــمـن ســرکـشـان بــود
تــــو بــــوفــــلــــانـــی آن دگــــران ابــــنـــه و بــــنـــی
هینی بـه گاه جنگ بـه تک خاسته ز کوه
هـــیـــن بــــزرگ بــــاز نـــگـــردد بـــه هـــیـــن و هـــی
ماند بـه سـاعـتـی ز یکی روز خـشـم تـو
آن روز کآســــمــــان بــــنـــوردنـــد هـــمـــچــــو طــــی
تــا اصـل مـردم عـلـوی بــاشــد از عـلـی
تـــا تـــخـــم احـــمــد قـــرشـــی بـــاشـــد از قـــصـــی
همـواره بـاش مـهتـر و می بـاش جـاودان
مــــه بــــاش جــــاودانـــه و هـــمــــواره بــــاش حــــی

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.