نوای غریب – عزیزه عنایت

نوای غریب
دل می تپــد بـه یاد غریبــان کشـــورم
پیغام شان چو نگهــت گل هرکجا بـرم
ازنـــاله های شام و سحر گاه کودکش
درگــوشهــای نــا شنوایــان نــواگــــرم
ازفقــر بینوایی وبــی مسکنــی شــان
داند خــدا که چه سـوداست در سـرم
ازطفلک بــرهنهتنش قصه هــا کنــم
درســر هــوای راحـــت آنــان بپــرورم
فارغ عزیزه دل نشد از گریــۀ غــریـب
درحصر سیل اشک بمــانم بـه بــاورم
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.