نوای تو – عزیزه عنایت

نوای تو
ای خوش آن دل که هوای تو کند
روزوشب وصف و ثنـای تو کند
عـاشـق بسملی بــا شــوق وصال
جــان بقــربــان رضــای تــو کند
نشــود شــاد بجـــز محضـــرتــو
دیــده روشـــن زلقــای تــو کنــد
بـــال وپـــر بشکنـدش درطلبــت
میـــل پــرواز هـــوای تـــو کنـد
مست از عشق تـو گردد همه دم
شکــرهــرلطف وعطای تـوکنــد
چـون دل زار عزیزه همه شب
ذکر وآهنگ و نــوای تـــو کنـد
عزیزه عنایت2017/7/4
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares