نه فرهاديم،نه مجنون،نه ادم خان يم – الهام الدېن قېام

نه فرهاديم،نه مجنون،نه ادم خان يم
نه يوسف،نه فتح خان،نه مومن خان يم
زه مين دچا په تورو سترګو نه يم
خو په خپل وطن مين يمه،افغان يم
دسروشنډو ،تورو زلفو عاشق نه يم
زه عاشق مې په خپل،ګران افغانستان يم
ځما ساه ده،ځمازړه دئ،ځماځان دی
ځماوياړ،ځماضمير،ځماوجدان دی
ځمامينه،ځماعزت، ځماغروردی
ځماعقل،ځماسوچ،ځما ارمان دی
له پلرو،نيکوراپاتې،په ميراث دئ
اوس مې برخه،دسپيڅلي ټينګ ايمان دی
خړه خاوره ېې،له زروښائسته ده
ګران وطن مې په دنيا،جنت نشان دی
داوطن دې خدايه تل ترتل ژوندئ وي
دقيام دسترګوتور، افغانستان دی
الحاج الهام الدين قيام
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.