نه دامی ست نه زنجیر همه بسته چراییم

 نه دامی ست نه زنجیر همه بسته چراییم

:: ADVERTISEMENTS ::
shares