نفیر نی سید همایون شاه عالمی

نفیر نی
زعروج درد هجران شده چشم تا کجا تر
دل عاجزم شکسته سرمژه های ما تر
نبود علاج هجران بجز از وصال آن مه
چه کند طبیب بر لب نم و شربت دوا تر
میی ناب آن لبانش نرسد اگر بمیرم
ننموده گر لبانم ز حضور باده ها تر
خم موج های مویش ز تجلی برق ریزد
نم مشک و عود وعنبرسرزلف اوبسا تر
نتوان بیان حسنش به حروف وشعرومعنی
نیی پر نفیر عشقم ز غزل بشد نوا تر
چو به تال تک تک دل ِسرناله ها بشد سُر
ز ترانه های هجران شده شعر پرصدا تر
چه بدیدی ای ( همایون ) به دیار عاشقانه
دل آتش ِ زهجران لب خشک و دیده ها تر
*****
16 جون 2008
وزیر اکبر خان مینه – کابل، افغانستان
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.