نــوای تـــو ای خـــوب تـــرک نــوآیــیــن – منوچهری دامغانی

نــوای تـــو ای خـــوب تـــرک نــوآیــیــن
درآورد در کــار مــن بـــیــنــوایــی
رهی گـوی خـوش، ورنـه بـر راهـوی زن
که هرگز مبادم ز عقشت رهایی
ز وصفت رسیده ست شاعر به شعری
ز نعتـت گرفتـه سـت راوی روایی

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.