نغمۀ آبشار – عزیزه عنایت

نغمۀ آبشار
ایکه در این بهار سبز خیمه نشین شدم نگر
عـابـر تـپـه هـای سبز عنـبـریـن شــدم نـگـر
قـریــه بـه قــریـه میــرو م کوه بکوه و در هــا
همد م د لبــر انسبز نــا ز نینشدم نـگـر
مشـــام دل تــــازه شـــود زعطــریــاســمـن
مست هــوا ی تــازۀ خــلد بـــریـن شدم نگر
تــا بنـوا خت پیکــرمدست نسیم صبـح دم
نغمــۀ آ بشـــار راپیـک طنین شــدمنگــر
شبنم صبح، ز برگ گلنشسته در پیراهنم
زپــرتـؤ طلـو ع صبح جــا مــه زریـن شدم نگر
با تو عزیزه بـود ه است پـابه پـا همسفرت
بــاتــو صیـاح و رهنــورد روی زمیـن شدم نگر
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.