نغمه ی میخانه سید همایون شاه عالمی

نغمه ی میخانه
هر یاوه سرا نغمه ی میخانه چه داند
غوغای ِ جهان را یکی دیوانه چه داند
این زاهد پُر خلوت و آن دهری خود بین
در کشمکش ِ دیر جز افسانه چه داند
از عشق بری دار اگر مزد کشی کرد
جز گردش ناقوس ز پیمانه چه داند
فانوس به الوان بکشم از سخن ِ عشق
انوار ِ دلم واهمه ی خانه چه داند
میزان سخن چنگ زند بر دل ِ دانا
هر بی هنری نغمه ی مستانه چه داند
در گردش هستی نشود نغمه ی مستی
عاشق ز در ِ کعبه و بتخانه چه داند
در عشق دو عالم شود از عیب مبرا
این پاک نظر از خود و بیگانه چه داند
در حالت ِ مبهوت تحیر گذرانیم
این چشم بلا کش گل و پروانه چه داند
عالم ز جمالش شده آئینه دلم را
جز حسرت ِ دیدار شکیبا نه چه داند
جمع ِ سخن ِ عشق مگو شعر (همایون)
این زلف پریشان مگر شانه چه داند
*****
28 اکتوبر 2009م
وزیر اکبر خان مینه – کابل، افغانستان
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.