نعیم قادری در وصف حیدری وجودی

در وصف حیدری وجودی
دل بـــــرده زمــــن گلشـــــن اشـعــــــــار وجودی
بس دســــته گلی رســــــــته به گلـــــزار وجودی
صــــــد عاشقی شوریــــــده نگر بســــــتۀ دامش
افـتــــــاده چــو صــــــــــیدی به بـــــازار وجودی
غرق هست هر آن کس که شنفت شعر و کلامش
بحــــــــریست عمیق شیوه گـفـتـــــــــــار وجودی
خواهم ز خــــــــــدا در همــــه ادوار حــــــــیاتش
رخشــــــــــــــــــندگی شــیوۀ افـــــــــکار وجودی
چون خاص و عوام حلقـــه زند از ســــر رغبت
در مجلس پر نــــــور و پـــــــر انــــــوار وجودی
در وادی عــــــــــرفـــــان کند ســـــیر خـــــــلایق
از لطف سخـــن هـــــــای گهـــــــــربـــار وجودی
در ملک ادب هر که ســـــــــر عشق تـــــکانــــــد
باشـــد ز ســـــــــر شـــــوق طرفــــــــدار وجودی
هم پـــــــــیر و جوان، شهـــری و اطرافی مفـتون
سرگشته شهــــــــــــرند به دیــــــــــــدار وجودی
در مسجــــــــد و در خانـقــــــــا و کوچـه و بازار
بین زمــــــــزمه شعــــــــــر شـــکــربــار وجودی
ای ( قــــــادری) روشن شود از پرتـــــــو نورش
آندم که بیــــــــــــنی دیـــــــــــده بیــــــدار وجودی
نعیم قادری در وصف حیدری وجودی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.