نشان عشق سید همایون شاه عالمی

نشان عشق
موی سپید و بخت ِ سیاهی مرا مپرس
این آسمان شکافته آهی مرا مپرس
با چشم خیره گاهی به داغ دلم مبین
به اُمید ِ وصل ِ یار نگاهی مرا مپرس
خون دلم ز دیده ی من قطره قطره ریخت
از غافلان ِ عشق تو گاهی مرا مپرس
گر چند نیلگون شده این جلوه گاه ِ چرخ
استاره ام کجاست ؟ تو ماه ِ مرا مپرس
خورده است تیر کاری ِ او در نشان ِ دل
مژگان بلند کرده سپاهی مرا مپرس
گرمی ِ عشق خواهی بیا روی ِ تر بتم
خاکم چو آتش است گیاهی مرا مپرس
غیر از امید رحمت تو دوزخم رواست
از کرده غیر ِ عشق الاهی مرا مپرس
روی مزارخشک (همایون) نه سبزه رُست
غیر از نشان عاشقی راهی مرا مپرس
30 مارچ 2006
قطر

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.