نخل خزان دیده – عزیزه عنایت

نخل خزان دیده
دیریست که ازمرغ طبعم خوش خبری نیست
ازخــامــۀ من واژۀ نــو شعری تـری نیســـت
نـشگــفــته گــلی در چمــن ذهــن و خــیــالــم
دربــاغ دل از بـلبـل عشقــی اثـــــری نیســت
خـــالـیــست خـــم مــیکـــدۀ ســـاقــی شعـــرم
دربـــادۀ انگـــورخــــزانــم شکـــری نـیســت
درجـستــن مـــرغ طـبـع خـــود زار بــنــالــم
درهـیـچ درو خــانــه و بــام و گــذری نیست
صیــاد مگــر بسته بــدامــی دل و جــا نــش؟
کانــدر هــوسی داشتــن بــال و پـری نیســت
درکــوی طلــب عمــرزکــف رفــته و لیکــن
ازجـانـب محبــوب بســویـم خبـری نیـســت
ازچـنــد کــه در گــلشن امــیــد عـزیـزه
ایــن نخــل خــزان دیدۀ مــارا ثمـری نیسـت
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares