نخل خزان دیده – عزیزه عنایت

نخل خزان دیده
دیریست که ازمرغ طبعم خوش خبری نیست
ازخــامــۀ من واژۀ نــو شعری تـری نیســـت
نـشگــفــته گــلی در چمــن ذهــن و خــیــالــم
دربــاغ دل از بـلبـل عشقــی اثـــــری نیســت
خـــالـیــست خـــم مــیکـــدۀ ســـاقــی شعـــرم
دربـــادۀ انگـــورخــــزانــم شکـــری نـیســت
درجـستــن مـــرغ طـبـع خـــود زار بــنــالــم
درهـیـچ درو خــانــه و بــام و گــذری نیست
صیــاد مگــر بسته بــدامــی دل و جــا نــش؟
کانــدر هــوسی داشتــن بــال و پـری نیســت
درکــوی طلــب عمــرزکــف رفــته و لیکــن
ازجـانـب محبــوب بســویـم خبـری نیـســت
ازچـنــد کــه در گــلشن امــیــد عـزیـزه
ایــن نخــل خــزان دیدۀ مــارا ثمـری نیسـت
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.