نا برابری ها – عزیزه عنایت

نا برابری ها
این چه وضعیست که هرشام و سحر میبینم
یکــی را شــاد و دیــگــر دیـــد ۀ تــر میبینـــم
یکــی از فقــر بــؤد فــاقــه و رنجـــور و مــلو ل
وآن دیــگــر را بکـفــش کیــســۀ زر میبینـــم
آی و بـنــگــر تـــو بــبــازارغـــریــبــان د یـــار
که چه افسرده به هر راه و گـــذرمی بــینـم
برسری سفرۀ مسکین نبــؤد طعــمه ء شــام
بر سری خــوان غنی شیر و شکــر می بیــنم
آن یکی غمــزدهدر کلبه ء تــاریک و خمــوش
وآن دگـر را سـر حال و بــه چکـــر می بـــینـم
ای عزیزه نشوی فـــارغ از انـدوه غــر یـب
زانکــه هـــر دم, بد تـــر از روز د گـر می بینم
عزیزه عنایتگزیده ازدفترشعر سیر زندگی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.