نا برابری ها – عزیزه عنایت

نا برابری ها
این چه وضعیست که هرشام و سحر میبینم
یکــی را شــاد و دیــگــر دیـــد ۀ تــر میبینـــم
یکــی از فقــر بــؤد فــاقــه و رنجـــور و مــلو ل
وآن دیــگــر را بکـفــش کیــســۀ زر میبینـــم
آی و بـنــگــر تـــو بــبــازارغـــریــبــان د یـــار
که چه افسرده به هر راه و گـــذرمی بــینـم
برسری سفرۀ مسکین نبــؤد طعــمه ء شــام
بر سری خــوان غنی شیر و شکــر می بیــنم
آن یکی غمــزدهدر کلبه ء تــاریک و خمــوش
وآن دگـر را سـر حال و بــه چکـــر می بـــینـم
ای عزیزه نشوی فـــارغ از انـدوه غــر یـب
زانکــه هـــر دم, بد تـــر از روز د گـر می بینم
عزیزه عنایتگزیده ازدفترشعر سیر زندگی

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.