نا برابری های وطن – عزیزه عنایت

نا برابری های وطن
این چه وضعیست که هر شام و سحر میبینم
یـکــی را شـــاد و دگـــر دیـــدۀ تـــر میـبــینــم
یکی از فقــــر بود فــــاقــه و رنجـــور و ملـو ل
وآن دگـــــر رابـــکفــش کیســـۀ زر میبینـــم
آی و بنگــــر تو به بــــازار غـــــریــبــان دیـــار
که چـــخ افســـــرده به هــر راه و گذر میبینم
بــرســر سفرۀ مسکیــن نبــود طمعـــۀ شام
برســر خــوان غنـــی شیــرو شکـــر میبینــم
آن یکی غمـــزده در کلبــۀ تـــاریک و خمـوش
وآن دگــــــرراسرحــال و به چکـــــر میبینــم
کودکان غــــربــا جــامۀ صــد پـــــاره به تــــن
دور از راحــت و آسایش و بـا دیدۀ تر میبینــم
ای – عزیزه – نشوی فارغ از انــــدوه غــــریب
زانـکــه هــردم بـــدتـــر از روز دگـــــر میبینم
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares