ناله بدل شد گره

ناله بدل شد گره
ناله بدل شد گره، راه نيستان کجاست
خانه قفس شد به من، طرف بيابان کجاست
اشک به خونم کشيد، آه به بادم سپرد
عقل به بندم فکند، رخنه ی زندان کجاست
گفت پناهت دهد، در ره آن خاک شو
آنکه شدم در رهش خاک بگو آن کجاست
روز به محنت گذشت، شام به غربت سحر
ساقی گلچهره کو، نعره مستان کجاست
در تف اين باديه، سوخت سراپا تنم
مزرغم آتش گرفت، نم نم باران کجاست
موج نلرزد به آب، غنچه نخندد به باغ
برگ نجنبد به شاخ، باد بهاران کجاست
خوب و بد زندگی، بر سر هم ريختند
تا کند از هم جدا، بازوی دهقان کجاست
برق نگه خيره شد، شوق زدل رخت بست
خانه پر از دود شد، مشعل رخشان کجاست
ناله شدم، غم شدم، من همه ماتم شدم
آن دل خرم چه شد، آن لب خندان کجاست
ابر سيه شد پديد، باز به چرخ کُهن
اختر برج ادب، مرد سخنران کجاست
هم نظر بو علی، هم قدم بوالعلا
هم نفس رودکی، هم دم سلمان کجاست
مرد نميرد به مرگ، مرگ از او نامجوست
نام چو جاويد شد، مردنش آسان کجاست
شاعر: استاد خليل الله خليلی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.