ناج دار اولیا – عزیزه عنایت

ناج دار اولیا
ای شفیع روز محشر یـا محمد مصطفی
تــــاج دار اولـیـــا و بهتــــریـــــن انبـــیـــا
عــالــم و آدم طفیل ذات او آمــد پــدیـــد
هم زمین و آسمان از عرش تا تحت الثرا
تیــره گی و جهــل را برچید از بین اعراب
بــرده گان آزاد کــرد آن رهنمــای اصفیــا
شاکــریم از همچــو پیغمبر که بهر امتان
عفو خواهــد از جــزا آن بــرگـزیده پیشوا
شـد کلام حق به وی نازل برای آنکه بود
مو منــان را دستگیــر و دیگـران را رهنما
نـورحق رادیـدحسنش مهرعالم تاب شد
اختــران ازپــرتــوء رویش فـروزان در سما
شــد عزیزه طـالـب عفـو گناه خویشتن
کــن کرم بـرحال زارم یـا محمد مصطفی
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares