می بر کف من نه که طرب را سبب اینست – منوچهری دامغانی

می بر کف من نه که طرب را سبب اینست
آرام مـن و مـونـس مـن روز و شـب اینسـت
تـریـاق بـزرگـسـت و شـفـای هـمـه غـمـهـا
نـزدیـک خـردمـنـدان مـی را لـقـب ایـنـسـت
بـی مـی نـتـوان کـردن شـادی و طـرب هیچ
زیـرا کـه بـدین گـیـتـی اصـل طـرب اینـسـت
مــعــجــون مـفــرح بــود ایـن تــنـگــدلــان را
مر بی سلبـان را بـه زمستان سلب اینست
ای آنکه نخـوردسـتـی می گر بـچـشـی زان
سوگند خوری، گویی: شهد و رطب اینست
می گیر و عـطـا ورز و نکـو گوی و نکـو خـواه
ایـنـســت کـریـمـی و طـریـق ادب ایـنـسـت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.