میلاد مصطفی ص – عزیزه عنایت

میلاد مصطفی ص
ای شفیعی روزمحشر یا محمد مصطفی
تـــاج دار اولــیــا و بهتـــریـــن انـبـیـــا
عــالــم و آدم طفیـل ذاتاو آمد پد یـــد
هم زمین و آسمان ازعرش تاتحت الثرا
چید رسم بردگی وجهل ازبیـن اعراب
برده گان آزاد کرد آن رهنمـای اصفیـا
شا کریم از همچو پیغمر که بهرامتا ن
عفو خواهد از جزا آن بر گزیده پیشوا
شدکلام حق به وی نازل برای آنکه بود
مو منانرا دست گیرودیگـران را رهنما
نورحق رادید وحسنش مهرعالم تاب شد
مهــروماه ازپرتؤرویش فروزان درسما
شــد عزیزه طالب عفـوگناه خـویشتــن
کن کرم برحال زارم یــا محمد مصطفی
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares