مگو – رازق فانی

دگر مگو که چه شد،چون شد و چه پیش آمد
مگو که خرمن ما را کدام ساعقه سوخت
دگر مگو کی بر این کاروان شبیخون زد
مگو چه اهریمنی آتش فساد افروخت
مگو کی برد به تاراج هستی ما را
و بر سر چه دکانی نهاد و چند فروخت
که من شناخته ام دزد های قافله را
فریب عاطفه از کس مخور که میبینم
همه فرشته به ظاهر، همه به دل شیطان
یکی به تیغ تحول درید سینه ی ما
یکی به مرمیً دین کرد مغز ما پاشان
به هرکه دست بدادیم دست ما ببرید
بجای نفع رسید از همه به ما تاوان
چه گویمت که شهید کدام صیادیم
زخون ما به همه حلقه ها نشسته نشان
اگر به غور ببینی تمام سلسله را
ز پاره پاره تن ما رسیده تقسیمی
به هندو و به مسلمان، به عیسوی و یهود
من و تو دست و گریبان من و تو در دعوا
من و تو مانده به سنگر شهید و خون آلود
من و تو رفته به تاراج پیش چشم جهان
من و تو غرقهً سیلاب خون و آتش و دود
چه مغز ها که نشستند و چاره سنجیدند
چه پای ها که درین راه خسته شد، فرسود
نشد که ما و تو پایان دهیم غایله را
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.