مکن نخل امید، افسرده و زار – عزیزه عنایت

مکن نخل امید، افسرده و زار
زبـذر تخـمنفرت دست بردار
که دارنــد دیده براه سحر گاه
هزاران،زین شب ظلمانی وتار
عزیزه عنایت2014/6/19

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares