مکن نخل امید، افسرده و زار – عزیزه عنایت

مکن نخل امید، افسرده و زار
زبـذر تخـمنفرت دست بردار
که دارنــد دیده براه سحر گاه
هزاران،زین شب ظلمانی وتار
عزیزه عنایت2014/6/19

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.