مکن با آتشی، بازی که آتش میفروزی – عزیزه عنایت

مکن با آتشی، بازی که آتش میفروزی
که بــا آتش فروزی پهنۀ گیتی بسوزی
چــه دانــی ســوختـن ، را ازغــم ودرد
کــه عــالــم ســوزد و تــو شــاد، روزی
عزیزه عنایت2014/12/31

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares