مژگان سیاه – ملا عبدالواحد واعظی

مژگان سیاه

سبزینه ئ من جام شرابت هوس است
عطرینه ئ من عطر گلابت هوس است

ساقی شدی ای دلبر مستانه ئ من
از کوثر لب قطره ئ آبت هوس است

گل غنچه زده بر لب و رخسار تو نیز
ای دلبر من گل های نابت هوس است

سایل شده ئ آن لب میگون تو ام
رحمی بنما قند جوابت هوس است

برق دلکم از نور چشمان تو شد
شهناز گلم موج شهابت هوس است

صد فتنه ز چشم مست تو می خیزد
مژگان سیاه بوقت خوابت هوس است

گفتی که به تو بزم غزل می گیرم
در بزم غزل تار و ربابت هوس است

حالا که شدم عاشق دیوانه ئ تو
نازدانه ئ من خال وخضابت هوس است

گر از همه کس چهره ئ خود میپوشی
لطفی بنما رفع حجابت هوس است

گر قهر کنی عشوه کنی ناز کنی
والله را قسم رنج و عذابت هوس است

گفتی که تو را به سوی خود می خوانم
ای واعظ من پا در رکابت هوس است

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.