مپسند که امروز منی گم شده فرصت – مدخلی بر بیدل – محمد میرویس غیاثی

مپسند که امروز منی گم شده فرصت
در کشمکش وعده ای فردای تو افتم
شرح:
باز هم عرض نیاز میکند و از خداوند لایزال میخواهد که این «گم شده فرصت» را به حال خود وا نگذارد که وعدهء امروز را به فردا فگند و قسمی که خودش گفته است باقی عمر را هم مثل گذشته امروز و فردا نماید.
توفیق عمل عاجل میخواهد. براستی انسان در هر کاری امروز و فردا کند دایم فکرش در کشمکش آن می باشد و وقتی آسوده میگردد که آنرا عملی نماید. میخواهد از این کشمکش بیرون گردد.
«پروردگارا! مرا به غیر از خودت وا مگذار». دعای پیامبر (ص) بعد از بازگشت از طایف که در آنجا مورد آزار و اذیت مشرکین قرار گرفت و سنگ بارانش کردند.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.