مونږ هم لکه نورانسانان،ساه لرو،نفس لرو – الهام الدېن قېام

مونږ هم لکه نورانسانان،ساه لرو،نفس لرو
مينه لرو زړوکې،احساسات لرو،هوس لرو
مونږته دهوس ترڅنګ،مولاغيرت راکړیدی
مونږه افغانان يو،په غيرت سمبال ولس لرو
مونږ خدای له ازله،د ذلت په ورځ پيدانه يو
خدای پيدا ازاديو،دازاد ژوند بندوبس لرو
مونږته خدای په زړوکې، دوطن مينه راکړیده
زړو کې دوطن مينه پريمانه، هريو کس لرو
مونږد وطن لارکې له ژوندتير،په سرو لوبې کړو
ډکې هدېرې مو شهيدان ،دوياړ ادرس لرو
واواره د قيام غليمه !مونږ بېوسه خلک نه يو
تيريو له سرو په وطن ،دومره دکړو وس لرو
الحاج الهام الدين قيام
والدورف/جرمنی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.