مونږه دپردو منو ، يو ورور پـــه خپل لاس ورور وژنو – الهام الدېن قېام

مونږه دپردو منو ، يو ورور پـــه خپل لاس ورور وژنو
يا پردی راپـريـږدو ، پری غمخور مشر د کـــور وژنـــــو
يـا ټو پک راواخـلـو خپــل اولاد د سـتـرګـو تـور وژنـو
ځا ن وژنــــو، افغا ن وژنــــو، د خپلــو مــټو زور وژنــو
ځان مسلـمــان بـولــو ، خــو امـــت د پـيـغــمــبر وژنــو
مونږه د پــردو پـــــه لـــمســه خپــل د قــوم رهبر وژنـو
مونږه پــردی نــــه وژنــو‏، د مــور د زړګــې سر وژنو
مـــور وژنــو ،مونږ خور وژنــو، ميړونــه خپـل ټبر وژنو
واورې د قــيــام خلکــو د پـلار نـيــکه غــرور وژنو
ځان وژنـــو، افغان وژنــــو، د خپلــو مــټو زور وژنـــــو
الحاج الهام الدين قيام جرمنی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.