مونږه افغانان هم انسانان يو وينې سرې لرو – الهام الدېن قېام

مونږه افغانان هم انسانان يو وينې سرې لرو
مونږهم پخپل ژوندکې،اميدونه اواسرې لرو
دازمونږاسره ده چې،په پت کې به خپل ژوندکوو
ژوندچې وي بې پته،مونږ له ژونده تمه پرې لرو
الحاج الهام الدين قيام
والدورف/جرمنی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.