مهلک بود ای رفیق ایام فراق نوایی

 مهلک بود ای رفیق ایام فراق نوایی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares