مهلک بود ای رفیق ایام فراق نوایی

 مهلک بود ای رفیق ایام فراق نوایی

Hits: 250

:: ADVERTISEMENTS ::
shares