مهر تابان سید همایون شاه عالمی

مهر تابان
غنچه لب باز بکن حرفی بگو خنده بساز
ز نگاه ِ هوَ سین عالمی فرخنده بساز
بی تو این قلب بمیرد بخدا رحم بکن
این دل مرده ما را بگیر و زنده بساز
عاشقم عاشق آن عارض گل چهره ی تو
خواجه عشق تویی لطف به این بنده بساز
شبِ یلدا ست جهان بی رخ تو در نظرم
نور مهر نگهی مهر تو تابنده بساز
زنگ حاجات از آئینه ی خود بینی بشو
نام جاوید بکن عاشقی پاینده بساز
ای تو سلطان و دلم ملک سراپرده عشق
تو درین ملک بیا لطف پراگنده بساز
به امید کرمت عمر به پیمانه گذشت
افتخاری به من زار سر افگنده بساز
ای دلا کاری بکن تا نرود عمر هدر
رفت امروز ز کف فکر به آینده بساز
کی ( همایون ) بسر آید سخن ونغمه عشق
دل به عطر گل گیسوش تو آگنده بساز

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.