مهتاب که در گوشۀ بام آمده بود – عزیزه عنایت

مهتاب که در گوشۀ بام آمده بود
ازپنجره دیدم که تمام آمــده بود
پروین بکنارش چه تماشایی بود
آن لحظه گلی هم بسلام آمــده بود
عزیزه عنایت2018/5/31
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares