مهتاب که در گوشۀ بام آمده بود – عزیزه عنایت

مهتاب که در گوشۀ بام آمده بود
ازپنجره دیدم که تمام آمــده بود
پروین بکنارش چه تماشایی بود
آن لحظه گلی هم بسلام آمــده بود
عزیزه عنایت2018/5/31

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares