مهتاب که از کوچۀ ما میگــذرد – عزیزه عنایت

مهتاب که از کوچۀ ما میگــذرد
بــا مــژدۀ پیغــام شمـا می گذرد
صد،قصۀ نــاگفتـه بیــان میـدارد
درنیمه شب ازپنجره، تا میگذرد
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares