مهتاب که از کوچۀ ما میگــذرد – عزیزه عنایت

مهتاب که از کوچۀ ما میگــذرد
بــا مــژدۀ پیغــام شمـا می گذرد
صد،قصۀ نــاگفتـه بیــان میـدارد
درنیمه شب ازپنجره، تا میگذرد
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares